Hoppa till innehåll

Projekt 144587 - vägar till egen försörjning

Strömsunds kommun deltar i projekt 144587 som drivs av Region Jämtland Härjedalen tillsammans med 7 av länets kommuner. Projektet verkar för att kvinnor och män ska komma närmare arbete och en egen försörjning.

Projektbeskrivning

Syfte

Underlätta för kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma närmare arbete och egen försörjning

Deltagarantal

210 totalt, varav i Strömsund 15 deltagare (50% kvinnor/ 50% män)

Kriterier deltagare

15-64 år, långtidsarbetslösa, nyanlända invandrare, funktionsnedsatta, varit sjukskriva

Tidsplan

2020-02-02 Regional projektledare börjar

2020-04-16 Lokala projektledarna/medarbetarna börjar

Analys av projektplanen, planera verksamheten lokalt

Inventera/rekrytera deltagare

Identifiera platser (arbetsträning, praktik, arbetsplatser)

Planera, förankra, forma strategi för samordning av processerna kommunalt

2020-07-01 Genomförandefasen startar

Deltagarna kan börja skrivas in, sedan sker inskrivning löpande.

2022-05-31 Genomförandefasen avslutas

2022-06-31 Projektet avslutas

Aktiviteter

Kommunerna kan utifrån behov välja att lägga huvudfokus på olika områden.

 • Identifiering av individer i målgruppen i samarbete med Soc, AF, FK, skolan och regionen.
 • Fördjupade individuella kartläggningar (resurser, styrkor, kompetenser, utmaningar, behov, möjligheter, rättigheter).
 • Upprättande av individuell handlingsplan.
 • Individuellt anpassade, förmågehöjande aktiviteter såsom: digital kompetensuppbyggnad, CV-skrivning, jobbsökarkurser, praktisk arbetsmarknadskunskap, jobbrelaterad språkträning, individuell coachning och vägledning, arbetsmarknadskurs med hälsofrämjande inslag, coachad kulturell kompetens, studiebesök m.fl.).
 • Utveckla metoder/arbetssätt kring kompetenshöjande gruppverksamhet, arbetsträningsarenor och enklare arbetsuppgifter.
 • Utveckla och utvärdera metoderna för en samordnad, normkritisk matchning mot arbetsträning, praktik och (efter avslut) anpassade anställningar såväl hos kommunala som privata arbetsgivare.
 • Arbeta fram en modell för arbetet kring individer som står längst ifrån arbetsmarknaden, där verktyg för kartläggning/bedömning och individuellt stöd ingår. I modellen ska det finnas övningar för att jobba med individer utifrån deras individuella behov och material kring uppföljning.
 • Stödja individer och arbetsplatser där deltagarna är på sin arbetsträning, praktik eller anpassade anställningar.
 • Utveckla metoder för att söka upp och ”rekrytera” arbetsplatser som kan erbjuda arbetsträning, praktik eller anpassade anställningar.
 • Utveckla samverkan och rutiner för dokumentation med IFO/försörjningsstöd.
 • Utveckla och kvalitetssäkra arbetssätt, dokumentera och utvärdera dessa tillsammans med övriga kommuner.
 • Utbildningsinsatser för projektmedarbetare, personal, arbetsplatser- ex handledarutbildning.
Logotyp för Europeiska Unionens fond Europeiska socialfonden
Logotyp för Region Jämtland Härjedalen

Projektfakta

Projekttid
200201 – 220630
(i kommunen 200416 – 220531)

Finansiering
ESF (Europeiska socialfonden)

Projektägare
Region Jämtland Härjedalen, 7 av länets kommuner deltar

Samverkanspartners
Region JH och Vuxenpsykiatrin, (AF)

Regional projektledare ulrica.winberg@regionjh.se
073 – 677 45 85

Lokal projektledare
berit.holter@stromsund.se

0670 – 167 15

Projektmedarbetare mica.lindunger@stromsund.se
076 – 022 12 06

Medarbetare AME
Martin Magnusson och Marlene Svensson, arbetsledare

Projektekonom
Maria Sundqvist

Regional styrgrupp
Kommunernas AME chefer med flera.

Lokal styrgrupp
Susanne Hansson, kommunstyrelsens ordförande,

Karin Näsmark, socialnämndens ordförande,

Magnus Ahlstrand, chef IFO,

Lars Kristensen, chef Arbetsmarknadsenheten,

Elisabeth Lindholm, enhetschef RC

Logotyp för Europeiska unionen
Tillgänglighetsredogörelse
Begripligt.nu drivs av Resurscentrum, en del av Framtids- och utvecklingsförvaltningen i Strömsunds kommun.

 

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Strömsunds kommun
Box 500
833 24 Strömsund

Telefon växel 0670-161 00
E-post begripligt@stromsund.se