Projekt STAD -
Strategiskt arbete för demokrati

Syftet med projektet är att utveckla en strategi för långsiktigt förebyggande arbete mot radikalisering och våldsbejakande extremism ur ett glesbygdsperspektiv.

Projektet möjliggör kompetensutvecklingsinsatser för såväl definierade målgrupper samt deltagare ur kommunala verksamheter.

I framtagandet av en långsiktigt hållbar strategi för demokrati ingår bland annat:

  • Kartläggning av lokala förutsättningar.
  • Processinriktat arbete för förbättrad samverkan.
  • Semistrukturerade intervjuundersökningar.

Projektarbetet genomförs i Strömsunds kommun och ska utmynna i en kunskapsbaserad och långsiktigt hållbar strategi för förebyggande arbete mot radikalisering och våldsbejakande extremism. Strategin ska antas av kommunfullmäktige under 2022 och därefter utvecklas och revideras löpande.

Sveriges strategi mot terrorism och arbete mot våldsbejakande extremism

Regeringen har en nationell strategi mot terrorism som är utgångspunkten för Sveriges långsiktiga arbete på detta område, både nationellt och internationellt. Strategins syfte är att skapa en tydlig struktur för det arbete som krävs för att förebygga våldsbejakande extremism och motverka terroristbrottslighet.

Ur ett glesbygdsperspektiv kan detta ha sina utmaningar, inte minst när det gäller resurser. Kommunen ska också arbeta för att minska otrygghet och social oro i samhället. Projekt STAD är en av flera viktiga delar i detta arbete. Många insatser görs löpande, och har gjorts över tid, men det finns ett behov av ett stärkt förebyggande arbete och gemensamma riktlinjer för att bemöta eventuella yttringar av radikalisering och våldsbejakande extremism.

Strömsunds kommuns strategi ska också kunna inspirera och utgöra ett stöd för andra små glesbygdskommuner i deras arbete för bibehållen demokrati, och mot alla former av radikalisering och våldsbejakande extremism.

 

Projektfakta

Projektperiod
Pågår under 2021.

Projektägare
Strömsunds kommun

Finansiering
Stöd från Centrum mot våldsbejakande extremism, CVE.

Läs mer om projektet

Kontakta oss

Ylfva Wistrand
Projektledare
0670-164 48

Marie Lidberg
Projektmedarbetare och handläggare
0670-169 65

Marita Jacobsson Rosenberg
Projektmedarbetare och samordnare ensamkommande barn
0670-169 51

Logotyp för projekt Stad som visar tre trianglar och texten Stad - strategiskt arbete för demokrati
Logotyp för Center mot våldsbejakande extremism
Tillgänglighetsredogörelse
Begripligt.nu drivs av Resurscentrum Integration, en del av Framtids- och utvecklingsförvaltningen i Strömsunds kommun.

 

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Strömsunds kommun
Box 500
833 24 Strömsund

Telefon växel 0670-161 00
E-post begripligt@stromsund.se