Hoppa till innehåll

Projekt STAD -
Strategiskt arbete för demokrati

Projekt STAD-strategiskt arbete för demokrati, genomförde under 2021 ett antal kartläggningar i form av enkäter och intervjuer. Där synliggjordes behov av en bredare kompetensutvecklingsinsats kring strategiskt förebyggande arbete mot radikalisering och våldsbejakande extremism.

Kompetensutveckling 

Projektet möjliggör riktade kompetensutvecklingsinsatser för såväl definierade målgrupper samt deltagare ur kommunala verksamheter.

Under 2022 hålls en utbildningsinsats i form av en nanoutbildning som kommer att nå ut till alla kommunanställda. Att höja medvetenhet och kunskap i den här frågan är både en viktig del i ett strategiskt förebyggande arbete men kan också ses som en kunskapshöjande insats för kommunmedborgarna i stort då Strömsunds kommun är den största arbetsgivaren med över 1400 anställda.

Vad är nanoutbildning?

Det pedagogiska greppet består av att utbildning och medvetandegörande i en fråga sker över tid och genom korta upprepningar. NanoLearning bygger på forskning som visar att de viktigaste faktorerna för inlärning är repetition, reflektion och förstärkning av kunskap över tid. Lärande kräver också en kontinuerlig lärprocess för att kunskapen ska stanna kvar. 
NanoLearning kan maximera inlärningen, höja medvetenheten och undvika informationsöverflöd i en fråga eller ett ämne. Metoden har fokus på kompetenshöjning och beteendeförändrande inlärning. Genomförandeformen möjliggör också att effekterna man vill uppnå blir mätbara.
 

Brottförebyggande arbete

Att aktivt arbeta för demokratin och förhindra radikalisering och våldsbejakande extremism, bör ses som en naturlig del i det kommunala brottsförebyggande arbetet. Det bygger på den nationella strategin mot radikalisering och våldsbejakande extremism.
 
Kompetensutveckling är en avgörande framgångsfaktor för allt förebyggande arbete. Även under 2023 har projektet fokus på kompetensutveckling för tjänstepersoner på både strategisk och operativ nivå.
 
Bakgrund till projektet: En nationell strategi
Sveriges strategi mot terrorism och arbete mot våldsbejakande extremism

Regeringen har en nationell strategi mot terrorism som är utgångspunkten för Sveriges långsiktiga arbete på detta område, både nationellt och internationellt. Strategins syfte är att skapa en tydlig struktur för det arbete som krävs för att förebygga våldsbejakande extremism och motverka terroristbrottslighet.

Ur ett glesbygdsperspektiv kan detta ha sina utmaningar, inte minst när det gäller resurser. Kommunen ska också arbeta för att minska otrygghet och social oro i samhället. Projekt STAD är en av flera viktiga delar i detta arbete. Många insatser görs löpande, och har gjorts över tid, men det finns ett behov av ett stärkt förebyggande arbete och gemensamma riktlinjer för att bemöta eventuella yttringar av radikalisering och våldsbejakande extremism.

Strömsunds kommuns strategi ska också kunna inspirera och utgöra ett stöd för andra små glesbygdskommuner i deras arbete för bibehållen demokrati, och mot alla former av radikalisering och våldsbejakande extremism.

 

Projektfakta

Projektperiod
Från och med 2021 till och med 2023.

Projektägare
Strömsunds kommun

Finansiering
Stöd från Centrum mot våldsbejakande extremism, CVE.

Projektledare
Ylfva Wistrand

Lokalsamordnare mot våldsbejakande extremism
Elisabeth Lindholm

Handläggare
Marie Lidberg

Projektmedarbetare
Mattias Mårtensson

Läs mer om projektet

Logotyp för projekt Stad som visar tre trianglar och texten Stad - strategiskt arbete för demokrati
Logotyp för Center mot våldsbejakande extremism
Fotograf: Daniella Markusson (5 oktober 2019, på stigen mot Jetnam, Vildmarksvägen)
Fotograf: Daniella Markusson (5 oktober 2019, på stigen mot Jetnam, Vildmarksvägen)

Vinjett av: Markus Ernehed

Resurscentrums kunskapspodd

Den första poddserien vi lanserar handlar om radikalisering och våldsbejakande extremism. Serien produceras av projekt STAD.

Logotyp för Europeiska unionen
Tillgänglighetsredogörelse
Begripligt.nu drivs av Resurscentrum, en del av Framtids- och utvecklingsförvaltningen i Strömsunds kommun.

 

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Strömsunds kommun
Box 500
833 24 Strömsund

Telefon växel 0670-161 00
E-post begripligt@stromsund.se