Hoppa till innehåll

Möter du asylsökande barn och vårdnadshavare?

Vi vill gärna komma i kontakt med dig som möter barn och vårdnadshavare i asyl- och återvändandeprocess, för att utbyta erfarenheter och berätta mer om vårt arbete. Tillsammans kan vi bidra till att stärka barnets rättigheter och delaktighet!

Fyll i kontaktformuläret så återkommer vi till dig inom kort!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Med vårt nyhetsbrev får du aktuell information om vårt arbete och uppdateringar om kommande publikationer. Du kan avsluta din prenumeration när du själv vill.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

När du registrerar dig lagras dina personuppgifter för att vi ska kunna nå och kommunicera med dig. Så hanterar Strömsunds kommun dina uppgifter enligt GDPR – klicka här.

Länk till Dataskyddsinspektionens webbplats klicka här.

Boka din tid med oss

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Illustrationer: Ida Brogren

Barn i familj

För ett tydligare barnperspektiv i asyl- och återvändandeprocessen

Strömsunds kommun driver det treåriga projektet Barn i familj vilket finansieras av Asyl-, migration- och integrationsfonden (AMIF). Under tre år kommer vi att arbeta för att säkerställa ett tydligt barnperspektiv och stärka barnrätten för barn i familj som befinner sig i asyl- och återvändandeprocess i Sverige.

I dagsläget finns ett behov av att ytterligare säkerställa att alla barn i familj får sina behov tillgodosedda. Barn i familj som inte uppfyller asylkraven ska ges samma förutsättningar som sina vårdnadshavare för att kunna hantera sin asyl- och återvändandeprocess. Det finns indikationer på att samtal som förs under en asylprocess i alltför stor utsträckning inriktar sig på att informera vårdnadshavarna. Idag finns inga centrala aktörer som har ett ansvar för barnens omsorg under asyl- och återvändandeprocessen, på det sätt som en kommun finns för ensamkommande barn. Barn i familj är därför en särskilt utsatt grupp under asyl- och återvändandeprocessen. För att kunna förbättra situationen för målgruppen vill vi bidra till att säkerställa ett tydligt barnperspektiv och att stärka barnrätten för asylsökande barn i familj.

Projektmål

  • Projektets övergripande mål är att bidra till att stärka barnperspektivet i asyl- och återvändandeprocessen i Sverige.
 

Då barn är en särskilt utsatt grupp är det viktigt att tillämpa en helhetssyn som rör alla delar i asylprocessen från asylansökan till återvändande, och särskilt beakta hur de olika delarna påverkar varandra.

Tillvägagångssätt

Barnen gynnas genom analys av behov, tillvaratagande av erfarenheter och förslag på förbättringsåtgärder i en mycket komplicerad process med många möjliga aktörer. Därför ämnar projektet i samverkan med Delmi, delegationen för migrationsstudier att ta fram en kunskaps- och forskningsöversikt inom området. Översikten ska belysa såväl framtagen forskning som kunskaper om arbetsmetoder och arbetssätt, nationellt och internationellt.

Projektet Barn i familj ska ta fram och tillhandahålla material som stärker barnets känsla av sammanhang (KASAM,) självbestämmanderätt och som framhåller individers rättigheter och skyldigheter samt beskriver vikten av samverkan mellan olika aktörer. Detta för att skapa bättre förutsättningar gällande direkta stödinsatser för såväl målgrupp som de aktörer som möter målgruppen.

Projektet kommer att se över på vilket sätt samhället vid förekommande fall kan axla det kompensatoriska uppdraget och därigenom inspirera till förbättringar av arbetsmetoder.

Vi strävar efter att projektet ska bidra till ett mer hållbart återvändande för barn i familj. Genom materialinsamling och spridning av erfarenheter ökar vi också kunskapen om andra länders förhållanden avseende asylsökande barn i familj. Utifrån nätverk, erfarenheter, kartläggning samt framtagna metoder och material kan projektet finnas som kunskapsstöd för andra verksamheter och organisationer.

 

Logotyp för Europeiska unionen
Logotyp för projektet barn i familj

Projektperiod
1 februari 2023 till 31 januari 2026

Finansiering
Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF medfinansierar projektet).

Projektledare
Ylfva Wistrand
Anna Strömstedt
Strömsunds kommun

Fondens webbplats

Publikationer

The Research Overview is also available in English:
Return and (Re)Integration for Children in Migrant Families.pdf

Filmer om projektet

Seminarium om återvändande och (åter)integration för barn i familj

Europa i min region

Logotyp för Europeiska unionen
Tillgänglighetsredogörelse
Begripligt.nu drivs av Resurscentrum, en del av Framtids- och utvecklingsförvaltningen i Strömsunds kommun.

 

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Strömsunds kommun
Box 500
833 24 Strömsund

Telefon växel 0670-161 00
E-post begripligt@stromsund.se