Hoppa till innehåll

Lägesbild över segregation i Strömsunds kommun 2008-2018

”Segregation handlar om att människor lever och verkar separerade från varandra. Det kan handla om uppdelning utifrån socioekonomisk status, etnicitet eller demografi. Segregation kan påverka ett helt samhälle. Det är inte enbart ett bostadsområde, en stadsdel eller en skola som är segregerad, utan hela kommuner och regioner.”

Strömsund kommun har genom Resurscentrum fått medel från Delegationen mot segregation, för att ta fram en lägesbild över hur segregationen ser ut i kommunen.

Lägesbilden baseras på Statistiska centralbyråns demografiska statistikområden mellan 2008 och 2018. Statistiken beskriver fem socioekonomiska områden som kan påverka graden av segregation:

 • försörjning
 • utbildning
 • boende
 • hälsa
 • demokrati
 

Barn och unga i Strömsunds kommun 2022

I den inledande analysen av lägesbilden utmärkte sig barn och ungas mående, där vi såg flest utmaningar och riskfaktorer kopplade till segregation. Projektet har därför under projektår två fokuserat på att beskriva barn och ungdomars situation med hjälp av bedömningsmetoden Barns behov i centrum (BBIC), som används inom socialt arbete och som bland annat tar hänsyn till risk- och skyddsfaktorer.

Projektet har samlat in information för att kunna tolka de trender som vi ser kopplade till de fem olika socioekonomiska indikatorerna försörjning, utbildning, boende, demokrati och hälsa. Vi har även tillvaratagit undersökningar och resultat från andra projekt som arbetar med förebyggande insatser. För att komplettera och illustrera statistiken såg vi också ett behov av ge invånarna en röst genom intervjuer och enkäter, vilka presenteras tillsammans med det statistiska materialet.

Arbetet med lägesbilden och det kompletterande materialet har genomförts i samråd med ett flertal integrationsprojekt samt projekt och insatser med arbetsmarknadsfokus. Projektets styrgrupp har spelat en viktig roll i framtagandet av lägesbilden.  

Styrgruppen består av representanter för:

 • Studieförbundet Vuxenskolan
 • Individ- och familjeomsorgn
 • Hjalmar Strömerskolan
 • Näringslivsenheten
 • Kultur- och fritidsavdelningen
 • Polisen
 • Projekt Samverkan integration
 • Projekt STAD
 • Strömsunds hyresbostäder (SHB)
 • ANDTS-samordnare

Arbetet kring lägesbild över segregation i Strömsunds kommun och med det kompletterande materialet har genomförts för att bidra till vilka åtgärder och insatser kommunen behöver prioritera i framtiden. Genom en gedigen lägesbild får vi en kunskapsbas som grund för att bättre kunna motverka ojämlikhet och segregation i hela kommunen.

Logotyp för Delegationen mot segregation

Projekt fakta

Projektperiod 1:
200815-210430
 
Projektperiod 2: 
210501-220430
 
Finansiering:
Delegationen mot segregation
 
Projektägare:
Strömsunds kommun
 

Kontakta oss:

Elisabeth Lindholm
Projektledare
 
Jenniffer Bennoit
Projektmedarbetare
 
Hanna Johansson
Projektmedarbetare
hanna.johansson@stromsund.se

Rapporter:

Slutkonferensen för Lägesbild över segregation 2008-2018
28 april 2022

Vad är segregation?
Emmy Bornemark och Nina Olsson, Delegationen mot segregation

Spela videoklipp

Fördjupning-Situationen för barn och ungdomar i Strömsunds kommun
samt reflektioner och förslag på åtgärder
Malin Ekljung, Jenniffer Bennoit och Elisabeth Lindholm, Resurscentrum

Spela videoklipp

Lägesbild segregation Strömsunds kommun
Jenniffer Bennoit och Hanna Johansson, Resurscentrum

Spela videoklipp

Paneldiskussion
Representanter för projektets styrgrupp, Delegationen mot segregation

Spela videoklipp
Logotyp för Europeiska unionen
Tillgänglighetsredogörelse
Begripligt.nu drivs av Resurscentrum, en del av Framtids- och utvecklingsförvaltningen i Strömsunds kommun.

 

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Strömsunds kommun
Box 500
833 24 Strömsund

Telefon växel 0670-161 00
E-post begripligt@stromsund.se