Hoppa till innehåll

Projekt Barnets bästa vid återvändande

Återvändandeprocessen är en väldigt komplex process med många involverade aktörer. För att kunna förbättra situationen för barnen måste vi därför göra insatser som stärker de aktörer och de yrkesgrupper som är direkt involverade i arbetet med att stödja barnen i deras återvändandeprocess. För att höja kvaliteten och minska de största bristerna som har identifierats inom processen ska projektet genomföra aktiviteter som bidrar till en ökad kompetens och ökad samverkan hos berörda aktörer. Projektet ska arbeta tillsammans med minst 15 kommuner under projekttiden. 

Strömsunds kommun har det övergripande ansvaret för projektet samt ansvarar för att upprätta och driva ett stödkontor för deltagande kommuner. Migrationsverket ansvarar i projektet för att ta fram ett informationspaket och en webbaserad utbildning riktad till kommunala aktörer. Migrationsverket kommer även att stötta upp Strömsunds stödkontor i relevanta frågor, bidra med expertis under konferenser och utbildningar samt med nätverk för informationsinsamling och spridning. Migrationsverket ansvarar även för samverkansformer inom verket för att underlätta för de kommunala och regionala strukturerna i projektet. Länsstyrelsen Jämtland ansvarar för spridning och samverkansstrukturer på regional nivå, även för kommuner som inte är pilotkommuner samt för att bidra med kunskaper och erfarenheter.

Projektfakta

Mål: Genom en ökad kompetens och samverkan hos de som är direkt involverade och möter barnen i deras utsatta situation ska projektet bidra till att förbättra situationen för de ensamkommande barnen.
Tid: Mellan juli 2017 och december 2020
Projektägare: Strömsunds kommun
Finansiering: Asyl-, migrations- och integrationsfonden, AMIF
Projektpartners: Migrationsverket och Länsstyrelsen Jämtland
Projektledare: Elisabeth Lindholm (elisabeth.lindholm@stromsund.se)
Delprojektledare: Joakim Selén (joakim.selen@migrationsverket.se)
och Marie Lidberg (marie.lidberg@stromsund.se)
Projektmedarbetare: Mia Krylén (mia.krylen@lansstyrelsen.se), 
Jane Magnerot (jane.magnerot@migrationsverket.se), Marcus Olsson (marcus.olsson@stromsund.se),
Ylfva Wistrand (ylfva.wistrand@stromsund.se),
Ebba Beattie (2018-2020),
Kjell-Terje Torvik (2017-2019)
och Marcus Olofsson (2017-2019)

Producerat material om barn som återvänder

Samverkanstrappa som beskriver olika nivåer av samverkan för aktörer som finns runt ensamkommande barn
Illustration: Samverkanstrappan, samverkanskort.
Projektets producerade material i en lokal där föreläsning pågår
Foto: Materialet som tagits fram av projektet.

Beställ tryckt material

Vill du ta del av material från projekt Barnets bästa vid återvändande i tryckt format
Här kan du beställa projektets material.

Expeditionsavgift, frakt och moms tillkommer. 

Foto: Framsidan av projektets slutrapport.

Slutrapport från projektets arbete 2017-2020

Ladda ner och läs projektets slutrapport:
Barnets bästa vid återvändande – rapport från projektets arbete 2017-2020.pdf (2020).

Rapporten finns även tillgänglig på engelska via länken nedan. 

The report is also available in English:
The Child’s Best Interest During the Return Process .pdf (2021)

Logotyp för Europeiska unionen
Tillgänglighetsredogörelse
Begripligt.nu drivs av Resurscentrum, en del av Framtids- och utvecklingsförvaltningen i Strömsunds kommun.

 

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Strömsunds kommun
Box 500
833 24 Strömsund

Telefon växel 0670-161 00
E-post begripligt@stromsund.se