Projekt Barnets bästa vid återvändande

Återvändandeprocessen är en väldigt komplex process med många involverade aktörer. För att kunna förbättra situationen för barnen måste vi därför göra insatser som stärker de aktörer och de yrkesgrupper som är direkt involverade i arbetet med att stödja barnen i deras återvändandeprocess. För att höja kvaliteten och minska de största bristerna som har identifierats inom processen ska projektet genomföra aktiviteter som bidrar till en ökad kompetens och ökad samverkan hos berörda aktörer. Projektet ska arbeta tillsammans med minst 15 kommuner under projekttiden. 

Strömsunds kommun har det övergripande ansvaret för projektet samt ansvarar för att upprätta och driva ett stödkontor för deltagande kommuner. Migrationsverket ansvarar i projektet för att ta fram ett informationspaket och en webbaserad utbildning riktad till kommunala aktörer. Migrationsverket kommer även att stötta upp Strömsunds stödkontor i relevanta frågor, bidra med expertis under konferenser och utbildningar samt med nätverk för informationsinsamling och spridning. Migrationsverket ansvarar även för samverkansformer inom verket för att underlätta för de kommunala och regionala strukturerna i projektet. Länsstyrelsen Jämtland ansvarar för spridning och samverkansstrukturer på regional nivå, även för kommuner som inte är pilotkommuner samt för att bidra med kunskaper och erfarenheter.

Illustratör: Catrina Norman Tengroth

Välkommen på slutkonferens för projekt Barnets bästa vid återvändande

Projekt Barnets bästa vid återvändande bjuder in till en slutkonferens om ensamkommande barn i asyl- och återvändandeprocess. Under konferensen kommer projektets resultat och material att presenteras av projektets medarbetare, deltagande kommuner och externa utvärderare. 

När?
24 september 2020, kl. 08.30 – 16.00

Var?
Elite Palace Hotel, Stockholm

Anmäl dig gärna så snart som möjligt, men senast den 4 september 2020.

Konferensen kommer att webbsändas, anmäl dig till webbsändningen. 

Ladda ner inbjudan och program med mer information om konferensen.

Projektfakta

Mål: Genom en ökad kompetens och samverkan hos de som är direkt involverade och möter barnen i deras utsatta situation ska projektet bidra till att förbättra situationen för de ensamkommande barnen.
Tid: Mellan juli 2017 och december 2020
Projektägare: Strömsunds kommun
Finansiering: Asyl-, migrations- och integrationsfonden, AMIF
Projektpartners: Migrationsverket och Länsstyrelsen Jämtland
Projektledare: Elisabeth Lindholm (elisabeth.lindholm@stromsund.se)
Delprojektledare: Joakim Selén (joakim.selen@migrationsverket.se)
och Marie Lidberg (marie.lidberg@stromsund.se)
Projektmedarbetare: Mia Krylén (mia.krylen@lansstyrelsen.se), 
Jane Magnerot (jane.magnerot@migrationsverket.se), Marcus Olsson (marcus.olsson@stromsund.se),
Ylfva Wistrand (ylfva.wistrand@stromsund.se),
Ebba Beattie (2018-2020),
Kjell-Terje Torvik (2017-2019) och Marcus Olofsson (2017-2019)

Projekt Barnets bästa vid återvändande har tagit fram material som ska underlätta för aktörer som möter ensamkommande barn som väntar på beslut eller som fått avslag på sin asylansökan.

Att samtala om asyl och återvändande (2020)

Samverkan för barnets bästa (2020)
Samverkanskartläggning (2020)
Samverkansmodell (2020) 
Plan för förbättring av samverkan (2020)
Samverkanskort (2019)

Karta över asylprocessen (2020)
Dialogkort (2018)
Att söka asyl – handledning (2018)

Mer information om projektet:
Broschyr – Barnets bästa vid återvändande

Vill du få nyhetsbrev från Barnets bästa vid återvändande?

                   
   
   

Har du frågor om projektet?

Kontakta oss på atervandande@stromsund.se

Föreläsningar från projektets halvtidskonferens i Stockholm, maj 2019

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Strömsunds kommun
Box 500
833 24 Strömsund

Telefon växel 0670-161 00
E-post begripligt@stromsund.se