Avslutade projekt

Projekt
Best Practice

Best Practice handlar om att skapa förutsättningar för nyanlända ensamkommande unga att pröva sina tankar och erfarenheter gentemot de normer och värden som är grundskolans mål. Det gör vi bland annat genom att tillsammans med ungdomarna ta fram en kurs på gymnasieskolans introduktionsprogram.

Mål: Förbättra mottagnings- och introduktionsprocessen för ensamkommande flyktingbarn, både asylsökande och med uppehållstillstånd.
Tid: Mellan juni 2016 och juli 2019
Projektägare: Strömsunds kommun
Finansiering: Asyl-, migrations och integrationsfonden (AMIF) och Strömsunds kommun
Projektledare: Ewa Sörlin
Projektmedarbetare: Mattias Mårtensson, Ylfva Wistrand, Fredrik Orrell, Katarina Bergström Johansson, Peter Wilhelmsson och Lina Bostedt.

Vill du ta del av materialet
Normer och värden i vardag, skola och samhälle?

Materialet finns i två delar: ett elevmaterial och en metod- och materialhandledning för lärare/ledare. Projektet har även tagit fram en modell för introduktion av ensamkommande barn och unga.

Beställ materialet i tryckt format här.
Material kan även laddas ner via länkarna ovan.

Projekt
Begripligt för alla

Detta projekt har arbetat med att sprida kunskaperna från projektet Begripligt hela vägen i Sverige och i Europa. Projektmedarbetarna har arrangerat egna föreläsningar och workshops samt deltagit på andra aktörers konferenser och mötesplatser. Målet har både varit att sprida kunskap och att samverka. Parallellt med spridningsarbetet har projektet fortsatt att utveckla stödet till barn, föräldrar och personal på det lokala planet.

Mål: Sprida kunskap i Sverige och Europa om hur man använder metod och material som utvecklats av projekt Begripligt hela vägen. Utveckla samverkan mellan olika aktörer i frågor som rör vidarebosatta barn och ungdomar. 
Tid: Januari 2014 – juni 2015
Projektägare: Strömsunds kommun
Finansiering: Europeiska flyktingfonden och Strömsunds kommun. 
Projektpartners: ICMC Europe, the SHARE project.
Projektledare: Elisabeth Lindholm
Projektmedarbetare: Anders Fabricius, Berit Holter, Jennifer Bennoit, Lisa Persson, Sara Edvardsson, Louise Ander, Karin Holmquist, Ewa Sörlin och Ulrica Engholm.
Material: Begripligt för alla – erfarenheter från projekt Begripligt för alla

Projekt
BEGIN - Begriplig barnintroduktion för ensamkommande

Projektet har tagit tillvara kunskaper från projekt Barnintroduktion i Jämtlands län och projekt Begripligt hela vägen som riktade sig till nyanlända kvotflyktingar/vidarebosatta. Metod och material från de båda projekten har anpassats till ensamkommande barn och ungdomar.

Mål: Att förbättra mottagandet och introduktionen för ensamkommande, asylsökande barn i Strömsund och i Sverige.
Tid: Mellan januari 2014 och juni 2015.
Projektägare: Strömsunds kommun.
Finansiering: Europeiska flyktingfonden, Migrationsverket och Strömsunds kommun.
Projektpartners: Rädda Barnen och Åre kommun. 
Projektledare: Lisa Persson och Berit Holter. 
Projektmedarbetare: Ann Bornestig, Cemile Pekmez, Helen Jonsson, Jeanette Nilsson, Louise Ander, Marie Rislund, Ewa Sörlin och Sara Adelhult.
Material: Att möta ensamkommande – introduktion och mottagande av unga asylsökande

Projekt
Återvändande ensamkommande

Allt fler asylsökande barn och ungdomar söker till sig Sverige och trycket är stort på alla aktörer. Hittills har vi i Sverige framförallt fokuserat på mottagning av asylsökande och integration av de som fått uppehållstillstånd. Det här projektet har istället arbetat för att skapa bättre förutsättningar för de barn som får avslag på sin ansökan.

Mål: Att utveckla arbetet med barn som är inne i en återvändandeprocess efter avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd. 
Tid: Januari 2014 – juni 2015
Projektägare: Strömsunds kommun
Finansiering: Europeiska återvändandefonden och Strömsunds kommun.
Projektledare: Elisabeth Lindholm
Projektmedarbetare: Anders Fabricius, Susanna Näsström, Karin Källström, Maja Gahlin, Jenny Emilsson Hedman, Marcus Olofsson, Viktoria Isaksson, Birgitta Söderlund, Johanna Rundén, Elisabeth Magnusson, Gunnar Hultin och Melker Kjellgren. 
Material: Projektet har tagit fram informationsmaterial kring asylprocessen och återvändandet som riktar sig direkt till barnet samt samtals-, samverkans- och processmanual för personal som arbetar runt omkring barnet.

Att arbeta med återvändande ensamkommande – en modellbeskrivning (2015)

Återvändande ensamkommande bilaga 2 – Samtal och dialog med barn i återvändandeprocess (2015)

Återvändande ensamkommande bilaga 3 – Samverkan för barnets bästa (2015)

Projekt
Begripligt hela vägen

Projektet arbetade med att ta fram en metod och pedagogiska verktyg för att skapa bättre förutsättningar för nyanlända barn under deras första två år i Sverige. Kort sagt handlade det om att göra migrationsprocessen mer begriplig för barn och unga. Projektets mentorteam som arbetade praktiskt med stöd till barn, föräldrar och personal blev sedan permanentat i Strömsunds kommun under namnet Resurscentrum Integration.

Mål: Förbättra mottagning och introduktion för vidarebosatta barn och ungdomar. 
Tid: Januari 2012 – juni 2014
projektägare: Strömsunds kommun
Finansiering: Europeiska flyktingfonden, Migrationsverket och Strömsunds kommun.
Projektledare: Elisabeth Lindholm
Projektmedarbetare: Anders Fabricius, Berit Holter, Jennifer Bennoit, Lisa Persson, Mia Nummelin Björklund, Sara Adelhult, Sara Edvardsson och Ulrica Engholm. 
Material: Begripligt hela vägen – en metod- och materialbok för arbete med nyanlända barn och unga.
”Sverigeprogram”. Informationsmaterial för kvotflyktingar som är på väg till Sverige eller som nyss har anlänt. Finns i flera delar och kan laddas ner här.
Nu, då och sen – en arbetsbok för barn, finns även på danska och engelska.

Projekt
Barnintroduktion i Jämtlands län

Hälften av kvotflyktingarna som kommer till Jämtlands län är barn, men när projektet startade var samhällets fokus på att i första hand stötta nyanlända vuxna. Projektet arbetade för att lyfta barnens situation och på olika vis sprida kunskap och rekommendationer samt inspirerar till förändring, exempelvis genom tydliga strategier och handlingsplaner. Ett annat delmål var att jobba för samverkan mellan flyktingmottagning och skola/barnomsorg.

Mål: Att förbättra de nyanlända, vidarebosatta barnens situation och introduktion i skola och samhälle.
Tid: Mellan åren 2010 och 2012
Projektägare: Strömsunds kommun.
Finansiering: Europeiska flyktingfonden, Länsstyrelsen i Jämtlands län samt kommunerna: Strömsund, Bräcke, Krokom, Åre, Berg och Härjedalen. 
Projektledare: Elisabeth Lindholm 
Projektmedarbetare: Helene Kristoffersson, Orsolya Vas, Pia Bredberg, Ann Bornestig, Helen Jonsson, Anna Andersson, Edith Simonsson, Berit Holter, Lisa Persson och Sara Adelhult. 
Material: Det bästa för barnen – en handbok för introduktion och mottagande av nyanlända.

Förstudie
Återvändande ensamkommande

Förstudiens mål var att utveckla arbetet med de ensamkommande barn och ungdomar som är inne i en återvändandeprocess efter avslag på ansökan om uppehållstillstånd. Det fanns också fyra delmål:

  • Ge en nulägesbild av hur återvändandearbetet ser ut.
  • Att lokalisera förbättringsområden i det nuvarande arbetet med målgruppen.
  • Att sprida kunskap nationellt utifrån projektresultat.
  • Ge underlag till genomförandeprojekt för utvecklande av återvändandearbete för samma målgrupp.

Tid: Oktober 2013-juni 2014
Projektägare: Strömsunds kommun
Finansiering: Europeiska återvändandefonden och Strömsunds kommun.
Projektledare: Anders Fabricius
Projektmedarbetare: Susanna Näsström, Karin Källström, Maja Gahlin och Jenny Emilsson Hedman. 
Material: Mellan avslag och utvisning – en rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag.

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Strömsunds kommun
Box 500
833 24 Strömsund

Telefon växel 0670-161 00
E-post begripligt@stromsund.se